LOGO PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

PORTAL RASMI

PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

Bersih . Muafakat . Sejahtera

LOGO PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

Unit Hasil & Pendaftaran

BIL

AKTIVITI

NORMA MASA

1

Menerima dan menyelesaikan urusan bayaran dikaunter pungutan hasil tanah bagi pemilik tanah/ pembayar bil cukai/ resit urusniaga:

  1. 1Yang bermaklumat lengkap
  2. 2Yang bermasalah

5 minit

15 minit

   

2

Mengembalikan resit-resit cukai tanah yang diterima melalui penghantaran pos dan berdaftar akmilik yang tiada masalah.

3 hari bekerja

   

3

Menyelesaikan permohonan pengurangan denda lewat sehingga 50%:

  1. 1Bagi permohonan yang diterima dikaunter
  2. 2Bagi permohonan melalui pos

2 hari bekerja

5 hari bekerja

   

4

Pengurangan cukai tanah bagi tanah yang ditanam semula

2 bulan

   

5

Proses mengeluarkan salinan resit-resit cukai tanah untuk urusan tanah dan pendaftaran.

5 minit

   

6

Menjawab surat-surat berkaitan cukai tanah di unit hasil.

3 hari

BIL

AKTIVITI

NORMA MASA

1

PENDAFTARAN URUSNIAGA

Pindahmilik, Gadaian, Melepaskan Gadaian, Perintah Jual (Borang 16I)                 

Dan Pajakan Tanah

 

– 1 Hari    

   

2

PENDAFTARAN BUKAN URUSANIAGA

Perintah Pusaka / Surat Kuasa Wakil / Kemasukan Kaveat Persendirian

Tarikbalik Kaveat (Borang 19G) / Surat Amanah (Deed of Trust) /

Tukar Nama / Perintah Mahkamah dll

– 1 Hari 

   

3

PROSES PERMOHONAN GERAN HILANG / ROSAK           

– 24 minggu

   

4

PERINTAH JUAL    

– 28 minggu

   

5

6

PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK / GADAIAN / PAJAKAN

Pentadbir Tanah Daerah (PTD)

Pejabat Tanah dan Galian (PTG)       

MMK / MBNS dan Lain-Lain Jawatankuasa

BICARA TANAH ADAT    

-3 minggu

 – 4 minggu

-8 minggu

-8 minggu

Skip to content