Urusan

Kadar Bayaran

Kaveat Persendirian

RM 90

(RM 60 Kaveat, RM 20 [PA], RM 10 [Notis])

Kaveat Lien

[sama seperti kaveat persendirian]

Kaveat Pendaftaran

Percuma

Tarik balik Kaveat

RM 60

(RM 40 proses,RM 20 [PA])

Gadaian & Melepaskan Gadaian

RM 60

(RM 40 proses, RM 20 [PA])

Carian Persendirian

RM 20

Sijil Carian Rasmi

RM 40

Salinan Hakmilik

RM 20 (bagi setiap hakmilik)

Semak Kaveat

RM 20

Semakan Rekod

RM 20

Semakan Geran (1 hari)

RM 200

Salinan Kaveat & 14A

RM 20 (bagi setiap muka)

Daftar PA

RM 40

Salinan 16A (Gadaian)

RM 45 (1 set gadaian)

Permohonan Perintah Jual

RM 110

Permohonan Tangguh/Batal Perintah Jual

RM 1,000

Kebenaran Pindahmilik/Gadaian

RM 110 (bagi setiap hakmilik)

Hakmilik Hilang / Rosak

RM 150 untuk hak milik sementara

RM 160 untuk hak milik tetap

Surat Kebenaran

RM 10

Perubahan Nama

RM 60

(RM 40, RM 20 [PA])

Tarikbalik Perserahan/Batal Perserahan

RM 40

Salinan Dokumen/Suratcara

RM 20 (bagi 10 helai pertama)

Perintah Mahkamah

RM 40

Jualan Mahkamah

(seperti kadar pindahmilik)

Surat Ikatan Mahkamah

RM 40

Penyerahan Balik Pajakan

RM 40

Kebankrapan

RM 40

Pembetulan pada Hakmilik

RM 40

ISmen

RM 40

Pindahmilik Melalui Mahkamah

RM 40

Pendaftaran Pindahmilik Warga Asing

Minimum RM 5,000 atau 1% nilai pasaran ( mana yang lebih tinggi)

KADAR PINDAHMILIK :

RM 25,000 ke bawah RM 25.00
RM 25,001-RM 50,000 RM 50.00
RM50,001-RM 75,000 RM 75.00
RM 75,000-RM 100,000 RM 100.00
RM 100,001-RM 150,000 RM 150.00
RM 150,001-RM 200,000 RM 200.00
RM 200,001-RM 250,000 RM 250.00
RM 250,001-RM 500,000 0.15%
RM 500,001-RM 1,000,000 0.2%
RM 1,000,000 ke atas 0.25%

AMARAN: DENDA LEWAT PENDAFTARAN AKAN DIKENAKAN JIKA URUSAN PINDAHMILIK TANAH DIDAFTARKAN MELEBIHI TEMPOH 3 BULAN DARI TARIKH PENYAKSIAN.

Nota: Kadar ini hanya terpakai di dalam & seluruh Negeri Sembilan sahaja.